رسم کتابخوانی

رسم کتاب خوانی

۱۱ توصیه حضرت امام خامنه‌ای برای ترویج فرهنگ کتابخوانی
به همراه پوستر و نماهنگ
 
 
فرماندهان واحدهای مقاومت پیشگام بعد از دیافت این طرح ها می توانید پوسترها را در تابلو بسیج مدرسه خود نصب کنید
و در صورت امکان قبل از شروع کلاس ها و یا در هر فرصت دیگر نماهنگ ها را پخش کنید.
 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14150154801.jpg

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14150154802.jpg

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14150154803.jpg

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14150154804.jpg

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14150154805.jpg

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14150154816.jpg

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14150154817.jpg

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14150154818.jpg

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14150154819.jpg

http://upload.afsarejavan.com/uploads/141501548110.jpg

http://upload.afsarejavan.com/uploads/141501548111.jpg

نماهنگ: محفل کتابخوانی

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

 

نماهنگ: محفل کتابخوانی

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

 

نماهنگ: صدقه کتاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

 

نماهنگ: بازار کتاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

 

نماهنگ: همراه کتاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

 

نماهنگ: زنگ کتابخوانی

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

 

نماهنگ: اهمیت کتاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

 

نماهنگ: کتابخوانی تابستانی

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

 

نماهنگ: عرضه کتاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

 

نماهنگ: کتابخوانی روزانه

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

 

نماهنگ: کتابخوانی کودکان

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

نماهنگ: هدیه کتاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

ارسال نظر