4 شماره نشریه ویژه اردوی راهیان نور

چهار شماره نشریه ی زیر برای استفاده در اردوهای راهیان نور تهیه شده است.

برای چاپ، نشریات را با کیفیت اصلی دانلود کنید.

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14240327722.jpg

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت طرح با کیفیت نشریه شمـاره یک اینجا کلیـک کنید

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14240327721.jpg

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت طرح با کیفیت نشریه ی شماره دو اینجا کلیـک کنید

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14240327723.jpg

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت طرح با کیفیت نشریه ی شماره سه اینجا کلیک کنید

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14240327724.jpg

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت طرح با کیفیت نشریه ی شماره چهار اینجا کلیک کنید

ارسال نظر