لقمه های خواندنی16

لقمه های خواندنی شماره 15

از ان جایی که امکان چاپ رنگی طرح لقمه های خواندنی برای تعداد زیادی از فرماندهان واحد وجود نداشت
شماره پانزدهم را سیاه سفید طراحی کرده ایم.

برای جذابیت بیشتر می توانید متن نوشته را با مداد رنگی و یا ماژیک فسفری رنگ آمیزی کنید.

لقمه های خواندنی2-13

لقمه هاي خواندني14

 

 

 

لقمه هاي خواندني13