پیام سراج در واحد مقاومت شهید مطهری فراشبند

نویسنده: حسین رحمانی

پیام سراج در دبیرستان شاهد ام البنین (س) شهرستان آباده

السلام علیک یا زوجه ولی الله السلام علیک یازوجه امیرالمومنین السلام علیک یا ام عباس ابن امیرالمومنین السلام علیک یا ام البنین(س)

نوشتن پیام سراج بر روی تابلوها ونصب ان روی برد کلاس ها در دبیرستان  شاهدام البنین (س) شهرستان آباده

ادامه مطلب...

پبام سراج 12 در دبیرستان فرزانگان آباده

پیام سراج در واحد مقاومت آسیه شهرخاوران

پیام سراج 18 و 25بهمن ماه در واحدمقاومت آسیه شهرخاوران منطقه ی خفر

فرمانده واحد مقاومت فاطمه امیدی

ادامه مطلب...

پیام های سراج در واحد مقاومت حجاب شهرستان پاسارگاد

پیام های سراج بهمن ماه بر روی تابلوهای واحد مقاومت حجاب نوشته شد.

شهرستان پاسارگاد - واحد مقاومت حجاب - فرمانده واحد: فاطمه رزم آزما