قصه فرماندهان / 5

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14199436911.png

قصه فرماندهان / 5
پروانه در چراغاني


(براساس زندگي شهيد حسين خرازي)
نويسنده: مرجان فولادوند

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک کنید

قصه فرماندهان / 4

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14199436911.png

قصه فرماندهان / 4
پرواز سفيد


(براساس زندگي شهيد عباس بابايي)
نويسنده:حسين فتاحي

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.pngبرای دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک کنید

قصه فرماندهان / 3

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14199436911.png

قصه فرماندهان / 3
تكه اي از آسمان


(براساس زندگي شهيد محمد بروجردي)
نويسنده:حسين فتاحی

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک کنید

قصه فرماندهان / 2

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14199436911.png

قصه فرماندهان / 2

معلم فراری


(براساس زندگي شهيد محمدابراهيم همت)

نويسنده:رحيم مخدومي

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک کنید

قصه فرماندهان / 1

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14199436911.png

قصه فرماندهان / 1

آقاي شهردار

(براساس زندگي شهيد مهدي باكري)

نويسنده: داوود اميريان

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک کنید