قصه فرماندهان / 12

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14199436911.png

قصه فرماندهان / 12
چه كسي ماشه را خواهد كشيد


(براساس زندگي شهيد غلامعلي پيچك)
نويسنده:رحيم مخدومي

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک کنید

قصه فرماندهان / 11

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14199436911.png

قصه فرماندهان / 11
مهاجر كوچك


(براساس زندگي شهيد اسماعيل دقايقي)
نويسنده: محسن مطلق

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.pngبرای دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک کنید

قصه فرماندهان / 10

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14199436911.png

قصه فرماندهان / 10
مسافر


(براساس زندگي شهيد غلامحسين افشردي (حسن باقري)
نويسنده:داوود بختياري دانشور

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک کنید

قصه فرماندهان / 9

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14199436911.png

قصه فرماندهان / 9
فرمانده جديد


(براساس زندگي شهيد احمد متوسليان)
نويسنده:حسين نيري

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک کنید

قصه فرماندهان / 8

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14199436911.png

قصه فرماندهان / 8
فوتبال و جنگ


(براساس زندگي سردار شهيد ناصر كاظمي)
نويسنده: محمود جوانبخت

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک کنید

قصه فرماندهان / 7

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14199436911.png

قصه فرماندهان / 7
مردي با چفيه سفيد


(براساس زندگي شهيد عباس كريمي)
نويسنده: اصغر فکور

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.pngبرای دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک کنید

قصه فرماندهان / 6

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14199436911.png

قصه فرماندهان / 6
پاوه سرخ


(براساس زندگي شهيد دكتر مصطفي چمران)
نويسنده: داوود بختياري دانشور

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.pngبرای دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک کنید